Khóa học

Ngày khai giảng

Chuẩn đầu vào

Chuẩn đầu ra

Số lượng

Thời lượng

29/6/2022

TOEIC 550+

221+

2 buổi/ tuần: Thứ 4 & 6

20 buổi

07/5/2022

TOEIC 550+

700+

2 buổi/ tuần: Thứ 7, CN

30 buổi

04 + 08/7/2022

0 – 300

550+

2 buổi/ tuần: Thứ 2 & 6

28 buổi

Thường xuyên (Online)

24 bài giảng