Đề Thi Speaking VNU – EPT Tháng 07 2020

Đây là đề thi VNU speaking tháng 07 sắp tới, với các chủ đề lần lượt là:

Topic 1. Thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong việc thay đổi phương pháp đánh giá cho học sinh Tiểu học ở Việt Nam, từ chấm điểm sang nêu ý kiến và khen ngợi;

Topic 2. Quan điểm cá nhân – đồng ý hay bất đồng cùng dẫn chứng đối với câu nói: “ Cuộc đời không có công bằng, quen dần với nó đi.” của Bill Gates;

Topic 3. Trả lời câu hỏi và đưa ra dẫn chứng cho câu hỏi: Nguyên nhân khiến nhiều người mẹ trẻ tuổi ở Việt Nam gửi con học mẫu giáo khi chỉ mới 6 tháng tuổi.

Topic 4. Quan điểm cá nhân – đồng ý hay bất đồng cùng dẫn chứng đối với câu nói: “Sách chính là người bạn trung thành nhất” của Ernest Hemingway.

Topic 5. Ý kiến cá nhân cùng dẫn chứng cho câu hỏi: Các cách làm giảm thiểu lượng đồ nhựa nhằm bảo vệ môi trường.

 

Nguyên văn tiếng Anh:

 

đề thi speaking vnu - ept tháng 7

 

SPEAKING – PART 3

Topic

Recently, elementary students in Vietnam have been assessed by teacher’s comments and compliments, not by scoring and grading like before. Discuss some advantages and/or disadvantages of this new method compared with the traditional one. Support your opinion with reasons and examples taken from your reading, experience, or observations.

Dịch: 

Gần đây, học sinh tiểu học ở Việt Nam đã được đánh giá bởi các bình luận và lời khen của giáo viên, chứ không phải bằng cách chấm điểm và xếp hạng như trước đây. Thảo luận về một số ưu điểm và / hoặc nhược điểm của phương pháp mới này so với phương pháp truyền thống. Hỗ trợ ý kiến của bạn với lý do và ví dụ được lấy từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn.

Topic

Life is not fair. Get used to it.” – Bill Gates

Do you agree or disagree with this statement? Give reasons and examples from your reading, experience, or observations to support your point of view.

Dịch:

“Cuộc sống không công bằng. Hãy quen với việc này.” – Bill Gates.

Bạn có đồng ý hay không đồng ý với câu nói này? Đưa ra lý do và ví dụ từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn để hỗ trợ quan điểm của bạn.

 

Topic

In Vietnam nowadays, many young mothers tend to send their six-month-old babies to nursery schools. What are the causes that may lead them to this decision? Give reasons and details or examples taken from your reading, experience, or observations to support your answer.

Dịch:

Ở Việt Nam hiện nay, nhiều bà mẹ trẻ có xu hướng gửi em bé sáu tháng tuổi đến trường mẫu giáo. Các nguyên nhân có thể dẫn họ đến quyết định này là gì? Đưa ra lý do và chi tiết hoặc ví dụ được lấy từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Topic

There is no friend as loyal as a book.” Ernest Hemingway

Do you agree or disagree with this statement? Give reasons and examples from your reading, experience, or observations to support your point of view.

Dịch:

Không có người bạn nào trung thành được như một cuốn sách” – Ernest Hemingway

Bạn có đồng ý hay không đồng ý với câu nói này? Đưa ra lý do và ví dụ từ việc đọc, kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn để hỗ trợ quan điểm của bạn.

Topic

What are some ways of reducing plastic for a greener environment? Support your position with reasons and examples taken from your reading, experience, or observations.

Dịch:

 

Một vài cách để giảm thiểu (rác thải) nhựa để môi trường được xanh sạch hơn?

Hỗ trợ quan điểm của bạn với lý do, ví dụ lấy từ việc đọc, kinh nghiệm, và quan sát của bạn.

 

Các em nhớ đăng ký tham gia vào nhóm học VNU-EPT để thầy hỗ trợ ôn tập và giải đề VNU.

Update: Gợi Ý Giải Đề Thi VNU EPT Speaking Tháng 07 2020


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/uwimkagdhosting/public_html/ace.edu.vn/wp-includes/functions.php on line 6078

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *